แนะนำสินค้าแบรนด์ใหม่ของ บ. เน็กซ์ไบโอ New brands introduction : Johnson Test Papers & C


Johnson Test Papers -ผลิตภัณฑ์กระดาษทดสอบความเป็นกรด-ด่าง, คุณภาพน้ำ, คุณภาพอาหาร, กระดาษทดสอบทางการแพทย์ และกระดาษกรองชนิดต่างๆ

Johnson Test Papers has been manufacturing easy to use rapid tests since 1938 providing fast and accurate results you can trust. Our broad range of products covers everything from simple pH testing, water analysis, production processes and measurements of special food parameters.

Cyanagen -ผลิตภัณฑ์ชุดน้ำยาเคมิลูมิเนสเซนต์ และฟลูออเรสเซนต์ สำหรับงาน Western blot และ ELISA, ชุดน้ำยาวัดปริมาณโปรตีน (Protein assay) และชุดติดฉลากฟลูออเรสเซนต์

Cyanagen’s major product lines, based on its internationally patented technologies, are the result of internal research programs aiming to achieve outstanding performance in terms of sensitivity and stability. The technologies developed by Cyanagen are particularly user friendly, thus facilitating customer applications.